...per tal que no corrompa l'aire...

Pare, ¿e què farem si lo tiran és tal que no regoneix major, o, si n'hi ha, no li obeirà, ne lo senyor no el gosaria punir, ans nostres clams tornarien sobre nostre cap? És, encara, lo dit tiran pus poderós que nós, ne nós no li podem soberguejar públicament sinó ab cautela, ne, per consegüent, li podem dar comiat; ne podem recórrer al papa, car ell no li obeiria en aquesta part, e ans lo papa hagués fet procés contra ell ja ens hauria ell tots morts e dissipats; ne ens oiria en corts ne en parlament general o, quan ho faés, finalment no es faria sinó ço qui s'és acostumat de fer. Doncs, digues-nos: ¿què farem si no podem aucire lo tiran ab bona consciència?

Francesc Eixemenis, Regiment de la cosa pública

Comentaris